Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

Κατά τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη διαπιστώθηκε μερικό έλλειμμα, α) στον προγραμματισμό της διδασκαλίας σε ημερήσια βάση μέσω της δημιουργίας σχεδίων μαθήματος ή σεναρίων διδασκαλίας με συστηματικότερο και πιο φορμαλιστικό τρόπο, β) στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων που θα εμπλέξουν ενεργητικότερα τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και γ) την ύπαρξη και ενσωμάτωση σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών μεθόδων διδασκαλίας με την χρήση ΤΠΕ, την ανάπτυξη και δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής τράπεζας με ψηφιακό διδακτικό υλικό ορισμένων ενδεικτικών ενοτήτων κάποιων συγκεκριμένων μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος του Σχολείου.

2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης αναμένεται να επηρεάσει και άλλους δείκτες του εκπαιδευτικού έργου, όπως: διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, ανάπτυξη στόχων του Προγράμματος Σπουδών, υποστήριξη της επιστημονικής – παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, επιδόσεις των μαθητών και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου

Αξιοποιείται και διαχέεται η γνώση και εμπειρία μεταξύ των διδασκόντων (πολλοί από τους οποίους έχουν παιδαγωγική κατάρτιση από Παιδαγωγικές Τεχνικές Σχολές) και υποστηρίζεται το έργο των νεότερων συναδέλφων. Επίσης αξιοποιείται η τεχνογνωσία διδασκόντων που έχουν αναπτύξει παρόμοιες δράσεις στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων ή σεμιναρίων ή και προσωπικών προσπαθειών.

Β. Σκοπός – στόχοι του σχεδίου δράσης

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης

Η ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής τράπεζας υποστηρικτικού διδακτικού υλικού. 

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

α. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από εκπαιδευτικούς Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας που θα εμπλέξουν ενεργητικότερα τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία.

β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από εκπαιδευτικούς Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

γ. Δημιουργία υποστηρικτικής ομάδας σε θέματα που αφορούν την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ως επιμορφωτές σε αντίστοιχα σεμινάρια.

δ. Σχεδιασμός, επεξεργασία και αξιοποίηση διδακτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, λογισμικό κλπ.) για τις διδακτικές ανάγκες σε διάφορα μαθήματα.

ε. Ανάπτυξη τράπεζας ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών.

Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

α. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας που εμπλέκουν ενεργητικότερα τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία.

β. Οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν και χρησιμοποιούν συχνότερα σύγχρονα εποπτικά μέσα κατά την διδασκαλία τους.

γ. Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους σε ημερήσια βάση με συστηματικότερο τρόπο, δημιουργώντας το κατάλληλο διδακτικό υλικό στα διάφορα μαθήματα

δ. Η συγκέντρωση και καταχώριση του υλικού σε ηλεκτρονική τράπεζα (δημιουργία ιστοσελίδας) και ο βαθμός επισκεψιμότητας αλλά και αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου.

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης

Ως βασικές ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης ορίζονται οι ακόλουθες:

α. Ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών της ομάδας αυτοαξιολόγησης για το αντικείμενο της δράσης. Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της δράσης.

β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας που θα εμπλέξουν ενεργητικότερα τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία όπως : ομαδοκεντρική και συνεργατική μάθηση, βιωματική, παιχνίδια ρόλων κλπ, αλλά και στην ενσωμάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών.

γ. Αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε θέματα που αφορούν την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως : δημιουργία παρουσιάσεων, μηχανές αναζήτησης, internet, χρήση applets, χρήση διαδραστικού πίνακα. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που συμμετείχαν ως επιμορφωτές σε αντίστοιχα σεμινάρια.

δ. Παραγωγή, συγκέντρωση και χρήση διδακτικού υλικού στα διάφορα μαθήματα (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αξιοποίηση λογισμικού, φύλλα αξιολόγησης κλπ.)

ε. Ψηφιοποίηση και καταχώριση του υλικού σε «ηλεκτρονική τράπεζα» του σχολείου (σε έναν υπολογιστή με την κατάλληλη υποδομή) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου για τη διάθεσή του και σε άλλους εκπαιδευτικούς.  

2. Οργανωτικές δομές

Την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση της δράσης έχει η ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Αξιοποιούνται εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο αλλά και ειδικοί επιστήμονες με την κατάλληλη Τεχνική και Παιδαγωγική κατάρτιση.

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες παρεμβάσεις στο επίπεδο του σχολείου. Προτείνεται, κατά περίπτωση, η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εκπαιδευτικές επιμορφώσεις καθώς και η διάθεση των απαραίτητων χώρων και μέσων για την υλοποίηση αυτών.

Ε. Πόροι – Μέσα του σχεδίου δράσης

1. Ανθρώπινο δυναμικό

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Ειδικοί Επιστήμονες ( Καθηγητές Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών)

2.  Χρόνος

Το σχέδιο δράσης προγραμματίζεται κι εφαρμόζεται εντός του σχολικού χρόνου. Η κατανομή χρόνου στις διάφορες ενέργειες της δράσης γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και τον αριθμό των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν (επιμορφώσεις, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καταχώριση υλικού στην ηλεκτρονική τράπεζα κ.ά.).

3. Υλικοτεχνική υποδομή

Η ελάχιστη απαιτούμενη υποδομή υπάρχει στο σχολείο μας (φωτοτυπικό μηχάνημα, Η/Υ, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής) αλλά είναι απαραίτητη η προμήθεια στα πλαίσια του παρόντος έργου ενός τουλάχιστον διαδραστικού πίνακα προκειμένου να εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο μας.

4. Οικονομικοί πόροι

- Αμοιβές για τους ειδικούς επιστήμονες που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

- Προμήθεια επιπλέον τεχνολογικού εξοπλισμού π.χ. Διαδραστικοί πίνακες (που δεν έχουμε στο σχολείο μας), βιντεοπροβολέων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

5. Παραγωγή υλικού και εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών της δράσης

- Σχέδια μαθήματος
- Φύλλα εργασίας
- Φύλλα αξιολόγησης
- Παρουσιάσεις
- Δημιουργία ιστοσελίδας με τράπεζα υλικού
- Ηλεκτρονική αξιολόγηση του περιεχομένου της τράπεζας πληροφοριών που αναπτύχθηκε από τη δράσης.
- Μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας
- Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών 

6. Πηγές

Οι ομάδες εργασίας αναζητούν πηγές που συνδέονται με το αντικείμενο της δράσης, όπως ιστοσελίδες σχολείων και επιστημονικών ενώσεων, αντίστοιχο επιμορφωτικό υλικό, προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην επαγγελματική εκπαίδευση, συνεργασίες με επιστημονικούς συνεργάτες και φορείς κλπ.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης

 
Διαδικασίες υλοποίησης 1ο τρίμ. / Σεπ-Νοεμ 2ο τρίμ. / Δεκ-Φεβ 3ο τρίμ. / Μαρ-Μαι
Προετοιμασία και σχεδιασμός - προγραμματισμός των ενεργειών της δράσης
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Παραγωγή και χρήση διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού
Καταχώριση του υλικού σε ηλεκτρονική τράπεζα και ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του σχολείου
Παρακολούθηση-Ανατροφοδότηση της δράσης
Αξιολόγηση της δράσης

 
Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

Ζ1. Παρακολούθηση – Ανατροφοδότηση Ενεργειών

Μετά από εισήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου ο Διευθυντής εισηγείται και η ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίζει την υλοποίηση της δράσης. Ταυτόχρονα επικαιροποιείται η συντονιστική επιτροπή και οι βασικές προθεσμίες για τον προγραμματισμό των συμμετοχών και των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δράσης.

α. Προετοιμασία και σχεδιασμός - προγραμματισμός των ενεργειών της δράσης

Στο ημερολόγιο της συντονιστικής ομάδας καταγράφονται οι συναντήσεις της ομάδας και οι προτάσεις στις οποίες καταλήγει για τον προγραμματισμό και τις κατευθύνσεις της δράσης. Καταγράφεται επίσης και η επικοινωνία με τους πιθανούς επιμορφωτές και φορείς επιμόρφωσης.

Με τη λήξη της προθεσμίας υπάρχει πρόγραμμα:

  • επιμορφωτικών συναντήσεων
  • συναντήσεων υποστηρικτικής ομάδας για τη χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία
  • καταγραφής και αξιολόγησης των διδακτικών εμπειριών,
  • συνεργατικής παραγωγής διδακτικού υλικού
  • καταχώρισής του υλικού στην ηλεκτρονική τράπεζα του σχολείου

β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η ενέργεια παρακολουθείται με οδηγό το Πρόγραμμα της επιμόρφωσης που έχει εκπονηθεί από τη συντονιστική επιτροπή σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και με την εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία. Στο ημερολόγιο της συντονιστικής ομάδας καταγράφονται και οι συνεδριάσεις με την παρουσία του εξωτερικού επιμορφωτή, καθώς και τυχόν αποκλίσεις.

γ. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Βάσει του αντιστοίχου χρονοδιαγράμματος οργανώνονται επιμορφωτικές-υποστηρικτικές συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής σχετικά με την παροχή βοήθειας στην χρήση των ΤΠΕ αλλά και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Καταγραφή των συναντήσεων στο ημερολόγιο και του υλικού που παράγεται.

δ. Παραγωγή και χρήση διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού

Κάθε συνεδρία επιμόρφωσης συνοδεύεται από παραγωγή και χρήση διδακτικού υποστηρικτικού υλικού που συγκεντρώνεται και καταχωρείται σε σχετικό κατάλογο ανά διδακτικό αντικείμενο και θεματική ενότητα. Η παραγωγή του υλικού διαπιστώνεται στη συνέχεια και από την καταχώρισή του στην «ηλεκτρονική τράπεζα» του σχολείου.

ε. Καταχώριση του υλικού σε ηλεκτρονική τράπεζα και ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του σχολείου

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναντήσεων-επιμορφώσεων (ενδοσχολική επιμόρφωση-υποστήριξη αλλά και των επιμορφώσεων από ειδικούς επιστήμονες) γίνεται και η παραγωγή του υλικού, το οποίο καταχωρείται στην προετοιμασμένη γι' αυτό το σκοπό τράπεζα ψηφιακού διδακτικού υλικού του σχολείου. Οι καταχωρίσεις πραγματοποιούνται σε τακτές προθεσμίες μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Την ενέργεια παρακολουθεί η συντονιστική επιτροπή και παρεμβαίνει προσφέροντας βοήθεια στην καταχώριση του υλικού με συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων.

Ζ2. Αξιολόγηση της δράσης

Στόχος 1: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από εκπαιδευτικούς Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας που θα εμπλέξουν ενεργητικότερα τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης διαπιστώνεται από τον αριθμό των επιμορφωτικών συναντήσεων, από τον αριθμό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, από τη θεματολογία των επιμορφώσεων και κυρίως από την εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς των μεθόδων διδασκαλίας που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των επιμορφώσεων.

Εκτιμάται επίσης από σχετικά ερωτηματολόγια αλλά και από το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.

Στόχος 2: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από εκπαιδευτικούς Παιδαγωγικών Τεχνικών Σχολών στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης διαπιστώνεται από τον αριθμό των επιμορφωτικών συναντήσεων, από τον αριθμό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, από τη θεματολογία των επιμορφώσεων και κυρίως από την ενσωμάτωση και χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων κατά την διδασκαλία τους.

Εκτιμάται επίσης από σχετικά ερωτηματολόγια αλλά και από το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.

Στόχος 3: Δημιουργία υποστηρικτικής ομάδας σε θέματα που αφορούν την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, από εκπαιδευτικούς της πληροφορικής αλλά και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ως επιμορφωτές σε αντίστοιχα σεμινάρια.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης διαπιστώνεται από τον αριθμό των υποστηρικτικών συναντήσεων, από τον αριθμό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, από το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και κυρίως από την ενσωμάτωση και χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων κατά την διδασκαλία τους.

Στόχος 4: Σχεδιασμός, επεξεργασία και αξιοποίηση διδακτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, λογισμικό κλπ.) για τις διδακτικές ανάγκες σε διάφορα μαθήματα.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχία της ενέργειας εκτιμάται από την ποικιλία και την ποιότητα του υποστηρικτικού υλικού που παράγεται, από τη χρηστικότητά και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του. Η δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού και σε άλλες διδακτικές εφαρμογές είναι ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει την αξία του και τα θετικά αποτελέσματα της δράσης.

Στόχος 5: Ανάπτυξη τράπεζας ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής τράπεζας» και ο εμπλουτισμός της με υποστηρικτικό διδακτικό υλικό είναι ένα πρώτο τεκμήριο για την αποτίμηση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητά του είναι η αξιοποίησή του και από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η. Έκθεση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης

Παρατίθεται η έκθεση με τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης στην οποία περιλαμβάνονται θέματα, όπως: διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας, διευθέτηση προβλημάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου, επιδράσεις σε διάφορους δείκτες, βαθμός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, γενική εκτίμηση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης, προοπτικές.

Αποτελέσματα

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις (Power Point) της πορείας έργου στην ομάδα.

Take a look...

Παρουσιάσεις (Power Point) της πορείας έργου στην ομάδα. 

Παρουσιάσεις