Συμμετοχή σε πρόγραμμα etwinning με τίτλο "Career Clubs"

In this project, our students will create career clubs according to their professions and will experience many web 2.0 tools and mobile applications by working collaboratively in international groups. Vocational high school students from all over the world will introduce their fields. They will come together with colleagues from different schools to showcase their work in their field, why they chose this field, and its advantages / disadvantages. Thus, they will improve themselves by taking advantage of each other's professions.

AIMS

 • To give our students the opportunity to improve their English language skills outside of the classroom.
 • To raise vocational awareness of our students.
 • To support the vocational development of our students.
 • To gain insight into different cultures, lifestyles and working standards.
 • To give our students the ability to use Web2.0 tools in vocational fields.
 • To improve communication, collaborative and ict skills of our students.
 • To encourage our students' creativity.
 • To improve collaboration between teams.
 • To make students experience as many ICT tools as they can.

Σε αυτό το έργο, οι μαθητές μας θα δημιουργήσουν κλαμπ σταδιοδρομίας σύμφωνα με τα επαγγέλματά τους και θα πειραματιστούν με πολλά εργαλεία web 2.0 και εφαρμογές για κινητά, συνεργαζόμενοι σε διεθνείς ομάδες. Μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης από διάφορες χώρες του κόσμου θα παρουσιάσουν τα πεδία τους. Θα συναντηθούν με συναδέλφους από διαφορετικά σχολεία για να συζητήσουν και να επιδείξουν τη δουλειά τους στον τομέα τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα εκτός της τάξης.
 • Η αύξηση της επαγγελματικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μας.
 • Να υποστηρίξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών μας.
 • Να αποκτήσουν οι μαθητές μας γνώση διαφορετικών πολιτισμών, τρόπων ζωής και εργασιακών προτύπων.
 • Να δοθεί στους μαθητές μας η δυνατότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία Web2.0 σε επαγγελματικά πεδία.
 • Η βελτίωση των επικοινωνιακών, συνεργατικών και ICT δεξιοτήτων των μαθητών μας.
 • Να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών μας.
 • Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ομάδων.
 • Η επαφή των μαθητών με όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία ΤΠΕ.