Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί μέσο υποστήριξης της μάθησης και της διδασκαλίας και ως τέτοιο πρέπει πρώτα από όλα να αντιμετωπίζεται. Ως παιδαγωγικό εργαλείο υπηρετεί τη διαδικασία αξιολόγησης και στόχο της έχει να διευκολύνει και όχι να ελέγξει, να προσανατολίσει και όχι να δεσμεύσει. Παράλληλα, αποτελεί μια βάση πληροφοριών που υπερβαίνει τη χρηστικότητα της βαθμολόγησης και δίνει δυνατότητα για ευρύτερη αποτίμηση και επανασχεδιασμό του μαθήματος και της διδακτικής πράξης.

Ως ψηφιακή βάση θεμάτων αποβαίνει αποτελεσματική, αν τα επιλεγόμενα θέματα προς αξιολόγηση των μαθητών/τριων συμβάλουν στην εξασφάλιση των αρχών: της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας.

Τα επιλεγόμενα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο θέματα συνδέονται άμεσα με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών, τις συνθήκες και την ποιότητα του διδακτικού έργου και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών. Με αυτή την έννοια τα θέματα πρέπει να απηχούν την πραγματικότητα τη σχολικής εργασίας. Να είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους που ορίζεται να επιτευχθούν. Να διαθέτουν την αρετή της διακριτικότητας, δηλαδή να επιτρέπουν να διαπιστωθεί η ύπαρξη μαθητών με διαφορετικό επίπεδο ικανότητας-ανταπόκρισης.