Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Πορροϊων

Σήμερα Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, του άρθρου 13, παρ 2 με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στο ΚΠΕ Πορροΐων στις Σέρρες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στην παρουσίαση των προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

PLAKIDIS TRAVEL 270 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.)
KESIDIS TRAVEL 280 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.)
Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν. Δράμας 270 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.)

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, και με δεδομένα ότι:
α) δεν υπήρχε συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
β) δύο από τα παραπάνω τουριστικά γραφεία κοστολόγησαν στην ίδια αξία την μεταφορά της εκπαιδευτικής ομάδας στο ΚΠΕ Πορροΐων
γ) η σχολική μονάδα είναι εξίσου ευχαριστημένη από την συνεργασία και τις υπηρεσίες των δύο τουριστικών γραφείων που κατέθεσαν την ίδια προσφορά

ομόφωνα αποφάσισε να επιλέξει, μετά από κλήρωση, το Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν. Δράμας για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 14η ώρα της Δευτέρας 30/04/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαλής Αναστάσιος
  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Χούσανλη Αικατερίνη
Κελεσίδου Σωτηρία
Πανταζίδου Ευδοκία
Βογιατζής Τηλέμαχος