Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας.

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, του άρθρου 13, παρ 2 με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στο ΚΠΕ Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στην παρουσίαση των προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

  1. TSAKIRIDIS TRAVEL 1055 €  (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διανυκτέρευση του οδηγού)
  2. PLAKIDIS TRAVEL 1050 €  (στη τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η διανυκτέρευση του οδηγού)
  3. KESIDIS TRAVEL 1260 €  (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διανυκτέρευση του οδηγού)

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα επιλέγει την προσφορά του τουριστικού γραφείου "TSAKIRIDIS TRAVEL" ως την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 14η ώρα της Πέμπτης 08/03/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαλής Αναστάσιος
  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Χούσανλη Αικατερίνη
Κελεσίδου Σωτηρία
Πανταζίδου Ευδοκία
Ζήρδας Δημήτριος